Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bếp ăn dự trữ gạo cho 60 người ăn trong 30 ngày Thự

Một bếp ăn dự trữ gạo cho 60 người ăn trong 30 ngày Thự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bếp ăn dự trữ gạo cho 60 người ăn trong 30 ngày. Thực tế có thêm 120 người nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?  (Mức ăn của mỗi người như nhau).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tóm tắt:


 


60 người: 30 ngày


Có thêm 120 người nữa: … ngày?


Tính số ngày để 1 người ăn hết số gạo đó. Sau đó tính số người thực tế có. Rồi tính số ngày thực tế để ăn hết số gạo dự trữ đó.

Giải chi tiết:

1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là: (60 times 30 = 1800) (ngày)

Số người thực tế có là: (60 + 120 = 180) (người)

Số gạo dự trữ đủ ăn trong số ngày là: (1800:180 = 10) (ngày)

Đáp số: 10 ngày.

Chọn D

Ý kiến của bạn