Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bình nóng lạnh có ghi 220V-1100W được sử dụng với h

Một bình nóng lạnh có ghi 220V-1100W được sử dụng với h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bình nóng lạnh có ghi (220V-1100W) được sử dụng với hiệu điện thế (220V)

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua bình khi đó

b) Tính thời gian để bình đun sôi 10 lít nước từ nhiệt độ ({20^0}C), biết nhiệt dung riêng của nước là (4200J/kg.K) và nhiệt lượng bị hao phí là rất nhỏ

c) Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bình như trên trong 30 ngày, biết rằng thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày là 1 giờ, và giá tiền điện là  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công suất: (P = U.I Rightarrow I = dfrac{P}{U})


Công thức tính điện năng tiêu thụ: (A = P.t)


Công thức tính nhiệt lượng nước thu vào: (Q = m.c.Delta t)


Nhiệt lượng hao phí rất nhỏ thì: (A = Q)

Giải chi tiết:

(begin{array}{*{20}{l}}{{U_{dm}} = 220V;{P_{dm}} = 1100W;U = 220V}\{a),,I = ?}\{b),,m = 10kg;{t_1} = {{20}^0}C,{t_2} = {{100}^0}C;c = 4200J/kg.K;t = ?}\{c),,t' = 30h;1000d/kW.h;T = ?}end{array})

a)

Vì bình nóng lạnh được sử dụng với hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức nên công suất tiêu thụ của bình nóng lạnh bằng công suất định mức: (P = 1100W)

Cường độ dòng điện qua bình: (I = dfrac{P}{U} = dfrac{{1100}}{{220}} = 5A)

b)

Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 10 lít nước từ ({20^0}C)  là:

(Q = m.c.left( {{t_2} - {t_1}} right) = 10.4200.left( {100 - 20} right) = 3,{36.10^6}J)

Vì nhiệt lượng bị hao phí là rất nhỏ nên nhiệt lượng Q để đun sôi nước sẽ chính bằng lượng điện năng A mà ấm đã tiêu thụ. Ta có:

(A = Q Leftrightarrow P.t = Q Leftrightarrow 1100.t = 3,{36.10^6} Rightarrow t approx 51')

c)

Điện năng tiêu thụ của bình trong một tháng là:

(;A = P.t' = 1,1kW.30h = 33kW.h)

Tiền phải trả:  (T = 33.3500 = 115,,500d)

Chọn A.

Ý kiến của bạn