Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cái máy hoạt động với công suất P = 1600W thì nâng

Một cái máy hoạt động với công suất P = 1600W thì nâng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cái máy hoạt động với công suất (P = 1600,,W) thì nâng được một vật nặng (70,,kg) lên độ cao (10,,m) trong (36,,s).

a. Tính công máy đã thực hiện trong thời gian nâng vật.

b. Tìm hiệu suất của máy trong qua trình làm việc (Biết hiệu suất tính theo công thức (H = frac{{{A_{ich}}}}{{{A_{tp}}}}.100% ))


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công cơ học của máy thực hiện: (A = P.t)


Công có ích: ({A_{ich}} = P.h)


Hiệu suất: (H = frac{{{A_{ich}}}}{{{A_{tp}}}}.100% )

Giải chi tiết:

a. Công máy đã thực hiện là:

(A = P.t = 1600.36 = 57600,,left( J right))

b. Công có ích nâng vật lên là:

({A_{ich}} = P.h = 10m.h = 10.70.10 = 7000,,left( J right))

Hiệu suất của máy là:

(H = frac{{{A_{ich}}}}{{{A_{tp}}}}.100%  = frac{{7000}}{{57600}}.100%  approx 12% )

Chọn A.

Ý kiến của bạn