Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một cặp gen dị hợp, mỗi alen đều dài 510 nm. Gen A có số liê

Một cặp gen dị hợp, mỗi alen đều dài 510 nm. Gen A có số liê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cặp gen dị hợp, mỗi alen đều dài 510 nm. Gen A có số liên kết  hydro là3900, gen a có hiệu số phần trăm giữa nuclêôtit loại A với nuclêôtit loại G là 20% . Do đột biến thể dị bội tạo ra tế bào có kiểu gen Aaa. Số lượng nuclêôtit mỗi loại trong kiểu gen sẽ là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số lượng nucleotit trong gem A và a là : N = 5100 : 3,4 x 2 = 3000

Gen A có : G = X = 900 ; A= T = 600

Gen a có : A = 35 % và G = 15 %

A= 1050 và G = 450

Số lượng các loại nucleotit trong tế bào có kiểu gen Aaa là

A= T = 1050 x 2 + 600 = 2700

G = X = 900 + 450 x 2 = 1800

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn