Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị li độ theo th

Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị li độ theo th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ. Tốc độ của vật tại N là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Đọc đồ thị dao động x – t


+ Sử dụng biểu thức tính tốc độ dao động cực đại: ({v_{ma{rm{x}}}} = Aomega )

Giải chi tiết:

Từ đồ thị ta có:

+ Biên độ dao động: (A = 6cm)

+ (T + dfrac{{2T}}{6} = dfrac{{16pi }}{{15}} Rightarrow T = dfrac{{4pi }}{5}s Rightarrow omega  = 2,5left( {ra{rm{d}}/s} right)) 

Điểm N – đang ở VTCB nên tốc độ của vật tại N:

(v = {v_{ma{rm{x}}}} = Aomega  = 6.2,5 = 15cm/s)

Chọn A.

Ý kiến của bạn