Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Ac

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Ac

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình (x = Acos left( {omega t + varphi } right)) có pha dao động của li độ quan hệ với thời gian theo đồ thị được biểu diễn như hình vẽ. Biết ({t_2} - {t_1} = 2,,s). Tần số góc là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị


Độ biến thiên pha dao động: (Delta varphi  = omega Delta t)

Giải chi tiết:

Từ đồ thị ta thấy pha dao động tại thời điểm ({t_1}) và ({t_2}) là:

(begin{array}{l}left{ begin{array}{l}{varphi _1} =  - dfrac{pi }{3},,left( {rad} right)\{varphi _2} = 0,,left( {rad} right)end{array} right. Rightarrow Delta varphi  = {varphi _2} - {varphi _1} = dfrac{pi }{3},,left( {rad} right)\Delta varphi  = omega left( {{t_2} - {t_1}} right) Rightarrow omega .2 = dfrac{pi }{3} Rightarrow omega  = dfrac{pi }{6},,left( {rad/s} right)end{array})

Chọn A.

Ý kiến của bạn