Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chuỗi ADN có trình tự mạch gốc 3’-ATGGXATXA- 5’ Nếu

Một chuỗi ADN có trình tự mạch gốc 3’-ATGGXATXA- 5’ Nếu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chuỗi ADN có trình tự mạch gốc :3’-ATGGXATXA- 5’. Nếu chuỗi này được phiên mã, chuỗi ARN tạo thành sẽ như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; G↔X.

Mạch gốc: 3’-ATGGXATXA- 5’

Mạch mARN: 5'-UAXXGUAGU -3'

Chọn A

Ý kiến của bạn