Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một cơ thể có kiểu gen

Một cơ thể có kiểu gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cơ thể có kiểu gen Aafrac{BD}{bd}Eefrac{HM}{hm}. Cho các kết luận sau:

(1) Cặp gen Bb di truyền phân li độc lập với cặp gen Dd.

(2) Cặp gen Aa di truyền phân li độc lập với tất cả các cặp gen còn lại.

(3) Hai cặp gen Aa và Ee cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.

(4) Bộ nhiễm sắc thể của cơ thể này 2n = 12.

(5) Cơ thể này giảm phân cho tối đa 64 loại giao tử.

Các kết luận đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) sai vì cặp Bb và cặp Dd cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể.

(2) đúng vì cặp Aa không cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể với cặp gen nào → phân li độc lập với tất cả các cặp gen còn lại.

(3) sai vì cặp Aa và Ee nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau → Aa phân li độc lập với Ee.

(4) sai vì trong tế bào có 4 cặp nhiễm sắc thể → 2n = 8.

(5) đúng vì cơ thể trên khi giảm phân cho tối đa 2 x 4 x 2 x 4 = 64 loại giao tử.

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn