Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có chiều dài l = 08m treo vật nặng có k

Một con lắc đơn có chiều dài l = 08m treo vật nặng có k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có chiều dài (l = 0,8m), treo vật nặng có khối lượng (100g), vật dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường (g = 9,8m/{s^2}), với biên độ cung (12,56cm). Trong quá trình dao động, năng lượng của vật nhỏ gần nhất với giá trị


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng của con lắc đơn: ({rm{W}} = dfrac{1}{2}mglalpha _0^2 = dfrac{1}{2}mdfrac{g}{l}S_0^2)

Giải chi tiết:

Năng lượng của con lắc đơn:

({rm{W}} = dfrac{1}{2}mdfrac{g}{l}S_0^2 = dfrac{1}{2}.0,1.dfrac{{9,8}}{{0,8}}.{left( {12,{{56.10}^{ - 2}}} right)^2} = 9,{66.10^{ - 3}}J)

Chọn A.

Ý kiến của bạn