Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40Nm khối lượng m = 10

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40Nm khối lượng m = 10

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo có độ cứng (k = 40N/m), khối lượng (m = 100g) dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc lò xo là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì dao động của con lắc lò xo: (T = 2pi sqrt {dfrac{m}{k}} )

Giải chi tiết:

Chu kì dao động của con lắc lò xo là:

(T = 2pi sqrt {dfrac{m}{k}}  = 2pi .sqrt {dfrac{{0,1}}{{40}}}  = dfrac{pi }{{10}}s)

Chọn A.

Ý kiến của bạn