Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một dây đồng có điện trở R Kéo giãn đều cho độ dài của

Một dây đồng có điện trở R Kéo giãn đều cho độ dài của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dây đồng có điện trở (R). Kéo giãn đều cho độ dài của dây tăng lên gấp (3) lần (nhưng thể tích của dây không đổi). Hỏi điện trở của dây sau khi được kéo là bao nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điện trở của dây dẫn: (R = rho dfrac{l}{S})


Thể tích của dây dẫn: (V = l.S)

Giải chi tiết:

Thể tích của dây không đổi, ta có:

(V = {l_1}{S_1} = {l_2}{S_2} Rightarrow dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = dfrac{{{l_2}}}{{{l_1}}} = 3)

Tỉ số giữa điện trở của dây trước và sau khi kéo là:

(dfrac{{{R_2}}}{{{R_1}}} = dfrac{{{l_2}}}{{{l_1}}}.dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = dfrac{{{l_2}}}{{{l_1}}}.dfrac{{{l_2}}}{{{l_1}}} = 3.3 = 9 Rightarrow {R_2} = 9{R_1} = 9R)

Chọn D.

Ý kiến của bạn