Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoạn dây dẫn hình trụ đồng chất tiết diện đều có đi

Một đoạn dây dẫn hình trụ đồng chất tiết diện đều có đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn dây dẫn hình trụ, đồng chất, tiết diện đều có điện trở là (R). Nếu cắt đoạn dây đó thành bốn đoạn có chiều dài bằng nhau thì mỗi đoạn có điện trở là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài (l) của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn: (R = dfrac{{rho l}}{S})

Giải chi tiết:

Ban đầu chiều dài của dây dẫn là (l Rightarrow R = dfrac{{rho l}}{S})

Sau đó cắt đoạn dây thành 4 đoạn có chiều dài bằng nhau thì chiều dài của dây dẫn sau đó là:

(l' = dfrac{l}{4} Rightarrow R' = dfrac{{rho dfrac{l}{4}}}{S} = dfrac{R}{4} = 0,25R)

Chọn A.

Ý kiến của bạn