Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoạn gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ có trình tự các n

Một đoạn gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ có trình tự các n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ có trình tự các nuclêôtit như sau:

       Mạch 1:        5´...TAXTTAGGGGTAXXAXATTTG...3´

       Mạch 2:        3´...ATGAATXXXXATGGTGTAAAX...5´

       Nhận xét nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhận xét đúng là C

Mạch 1 tổng hợp ra mARN là : 5‘ XAA AUG UGG UAX XXX UAA GUA 3‘

Mạch 2 tổng hợp ra mARN là : 5‘ UAX UUA GGG GUA XXA XAU UUG 3‘

Do mARN được tổng hợp từ mạch 1 có bộ ba mở AUG , mARN được tổng hợp từ mạch 2 không có nên mạch 1 là mạch mã gốc

Mạch 1 có : bộ ba mở đầu là AUG , bộ ba kết thúc là UAA số acid amin được dịch mã là : 4

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn