Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đ

Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở (R) có thể thay đổi được, tụ điện có điện dung (C = dfrac{{125}}{pi },,left( {mu F} right)) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm (L = dfrac{2}{pi },,left( H right)). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều (u = 150sqrt 2 cos 100pi t,,left( V right)). Thay đổi (R) để công suất tiêu thụ trong mạch bằng (90W.) Khi đó, (R) có hai giá trị ({R_1}) và ({R_2}) bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dung kháng của tụ điện: ({Z_C} = dfrac{1}{{omega C}})


Cảm kháng của cuộn dây: ({Z_L} = omega L)


Công suất của mạch điện xoay chiều:(P = dfrac{{{U^2}R}}{{{R^2} + {{left( {{Z_L} - {Z_C}} right)}^2}}})

Giải chi tiết:

Dung kháng của tụ điện là:

({Z_C} = dfrac{1}{{omega C}} = dfrac{1}{{100pi .dfrac{{{{125.10}^{ - 6}}}}{pi }}} = 80,,left( Omega  right))

Cảm kháng của cuộn dây là:

({Z_L} = omega L = 100pi .dfrac{2}{pi } = 200,,left( Omega  right))

Công suất tiêu thụ trên mạch là:

(begin{array}{l}P = dfrac{{{U^2}R}}{{{R^2} + {{left( {{Z_L} - {Z_C}} right)}^2}}} Rightarrow 90 = dfrac{{{{150}^2}.R}}{{{R^2} + {{left( {200 - 80} right)}^2}}}\ Rightarrow {R^2} + {120^2} = 250R\ Rightarrow left[ begin{array}{l}R = 160,,left( Omega  right),,left( {t/m} right)\R = 90,,left( Omega  right),,left( {t/m} right)end{array} right.end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn