Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val - Trp -

Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val - Trp -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val - Trp - Lys- Pro. Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp - UGG ; Val - GUU; Lys - AAG ; Pro - XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtit là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trình tự các nu trên mARN là : 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’

Vậy trình tự trên đoạn mạch gốc gen: 5’ TGG -XTT - XXA - AAX 3’

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn