Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một Đội 14 người trong 1 ngày đắp được 90m đường Người

Một Đội 14 người trong 1 ngày đắp được 90m đường Người

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một Đội 14 người trong 1 ngày đắp được 90m đường. Người ta bổ sung thêm 28 người nữa cùng đắp thì trong 1 ngày đắp được bao nhiêu mét đường? (Mức đắp của mỗi người là như nhau).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tóm tắt:


14 người: 90m đường/ngày


14 + 28 người: …. m đường/ngày ?


Tính số người sau khi bổ sung, rồi tính số người sau khi bổ sung gấp mấy lần số người ban đầu?


Sau đó, tính số mét đường sau khi bổ sung người đắp được trong 1 ngày.

Giải chi tiết:

Tóm tắt:

14 người: 90m đường/ngày

14 + 28 người: …. m đường/ngày ?

Lời giải:

Số người sau khi bổ sung là: (14 + 28 = 42) (người)

Số người lúc sau gấp số người lúc đầu số lần là: (42:14 = 3) (lần)

Số mét đường sau khi bổ sung người đắp được trong 1 ngày là: (90 times 3 = 270,left( m right))

Đáp số: (270,m).

Chọn D.

Ý kiến của bạn