Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một electron bay trong điện trường giữa hai bản kim loạ

Một electron bay trong điện trường giữa hai bản kim loạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một electron bay trong điện trường giữa hai bản kim loại đặt song song, đã tích điện và cách nhau (2,,cm), với vận tốc ({3.10^7},,m/s) theo phương song song với các bản. Khi electron đi được đoạn đường (5,,cm), nó bị lệch đi (2,5,,mm) theo phương của đường sức điện trong điện trường? Coi điện trường giữa hai bản là điện trường đều. Bỏ qua tác dụng của trọng lực của electron. Hiệu điện thế giữa hai bản gần giá trị nào sau đây nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết chuyển động ném ngang

Giải chi tiết:

Gia tốc của electron là: (a = dfrac{{{F_d}}}{m} = dfrac{{e.E}}{m} = dfrac{{e.U}}{{m.d}})

Gia tốc theo phương Ox là: ({a_x} = 0)

Gia tốc theo phương Oy là: ({a_y} = dfrac{{eU}}{{md}})

Vận tốc theo phương Ox và Oy là:

(left{ begin{array}{l}{v_x} = {v_0}\{v_y} = {v_{0y}} + {a_y}.t = dfrac{{eU}}{{md}}.tend{array} right.)

Phương trình chuyển động của electron theo phương Ox và Oy là:

(left{ begin{array}{l}x = {x_0} + {v_{0x}}t + dfrac{1}{2}{a_x}.{t^2} = {v_0}.t Rightarrow t = dfrac{x}{{{v_0}}}\y = {y_0} + {v_{0y}}.t + dfrac{1}{2}{a_y}{t^2} = dfrac{1}{2}.dfrac{{eU}}{{md}}{t^2} = dfrac{{eU}}{{2md.{v_0}^2}}.{x^2}end{array} right.)

Thay số ta có:

(2,{5.10^{ - 3}} = dfrac{{1,{{6.10}^{ - 19}}.U}}{{2.9,{{1.10}^{ - 31}}.0,02.{{left( {{{3.10}^7}} right)}^2}}}.0,{05^2} Rightarrow U = 204,75,,left( V right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn