Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm

Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tỷ lệ (frac{{{G_1}}}{{{A_1}}} = frac{9}{{14}})                II. Tỷ lệ (frac{{{G_1} + {T_1}}}{{{A_1} + {X_1}}} = frac{{23}}{{57}})                    III. Tỷ lệ (frac{{{A_1} + {T_1}}}{{{G_1} + {X_1}}} = frac{3}{2})IV. Tỷ lệ (frac{{T + G}}{{A + X}} = 1)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số nucleotit của gen, nucleotit từng loại


CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit (L = frac{N}{2} times 3,4) (Å); 1nm = 10 Å, 1μm = 104 Å


Bước 2: Dựa vào dữ kiện của đề tính số nucleotit trên mạch 1, 2


A = T = A1+A2 = T1+T2 = A1 + T1 = A2+ T2


G =X = G1+G2 = X1+X2 = G1 + X1 = G2+ X2


Bước 3: Xét các phát biểu.

Giải chi tiết:

Tổng số nucleotit của gen là: (N = frac{{2L}}{{3,4}} = 2400)

%A=20%N → A = T=480; G=X=720

Trên mạch 1: T1 = 200 →A1 = 480 – 200 = 280

G1=15%N/2 = 180 → X1 = 720-180=540

Mạch 2 : A2 = T1 = 200 ; G2 = X1 = 540 ; T2=A1 = 280 ; X2 = G1= 180

Xét các phát biểu :

I đúng, Tỷ lệ (frac{{{G_1}}}{{{A_1}}} = frac{{180}}{{280}} = frac{9}{{14}})

II sai, Tỷ lệ (frac{{{G_1} + {T_1}}}{{{A_1} + {X_1}}} = frac{{180 + 200}}{{280 + 540}} = frac{{19}}{{41}})

III sai, Tỷ lệ (frac{{{A_1} + {T_1}}}{{{G_1} + {X_1}}} = frac{{480}}{{720}} = frac{2}{3})

IV đúng Tỷ lệ (frac{{T + G}}{{A + X}} = 1)

Chọn A

Ý kiến của bạn