Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen có chiều dài 5780 Å có số nucleotit loại A bằng

Một gen có chiều dài 5780 Å có số nucleotit loại A bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có chiều dài 5780 Å, có số nucleotit loại A bằng 20% số nucleotit toàn mạch. Hãy tính số nucleotit toàn mạch và các loại A, T, G, X của gen trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

 Số nucleotit toàn mạch là: (N = frac{L}{{3,4}} times 2 = frac{{5780}}{{3,4}} times 2 = 3400) nucleotit.

Ta có A=T=20%N = 680 nucleotit.

G=X=30% =1020 nucleotit.

Ý kiến của bạn