Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nucleoti

Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nucleoti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nucleotit loại A chiếm 18% tổng số nucleotit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nucleotit loại X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số nucleotit của gen.


CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit (L = frac{N}{2} times 3,4) (Å); 1nm = 10 Å, 1μm = 104 Å


Bước 2: Tính % số nucleotit loại X: %A+%X = 50%


Bước 3: Tính số nucleotit loại X

Giải chi tiết:

Chiều dài của gen là: (N = frac{L}{{3,4}} times 2 = frac{{4080}}{{3,4}} times 2 = 2400)

%X = 50% - %A = 32% → Số nucleotit loại X = 2400 × 32% =768 nucleotit.

Chọn C

Ý kiến của bạn