Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3000 nuclêôtit và có 90

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3000 nuclêôtit và có 90

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3000 nuclêôtit và có 900 nuclêôtit loại G. Mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A là 350 và số nuclêôtit loại G là 150. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 2 của gen này là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

A = T = A1+A2 = T1+T2 = A1 + T1 = A2+ T2


G =X = G1+G2 = X1+X2 = G1 + X1 = G2+ X2

Giải chi tiết:

Số nucleotit loại A = (3000 – 900 × 2)/2 = 600

A1 =350 =T2 → A2 = 600 – 350 = 250

G1 =350 =X2 → G2 = 900 – 150 = 750

Chọn A

Ý kiến của bạn