Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hỗn hợp X gồm FeS, Cu<sub>2</sub>S, Cu, CuS, FeS<sub>2</

Một hỗn hợp X gồm FeS, Cu<sub>2</sub>S, Cu, CuS, FeS<sub>2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hỗn hợp X gồm FeS, Cu2S, Cu, CuS, FeS2 nặng 1,36g cho tác dụng hết với 250ml dd HNO3 1M, sau phản ứng thu được 0,035 mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất  và dung dịch Y. Nếu cho Y tác dụng với lượng dư BaCl2 thu được 2,33g kết tủa. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị gần đúng nhất của m là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Qui hỗn hợp X về Fe, Cu, S;                   nS= nBaSO4 = 0,01

Fe → Fe3+  + 3e                             S + 4H2O → 8H+ + SO42- + 6e

x                   3x                            0,01               0,08                0,06               

Cu→ Cu2+ + 2e                             4H+ + NO3-  + 3e → NO + 2H2O

y                  2y                            0,14    0,035        0,105        0,035

ta có hệ :   56x + 64y = 1,36 – 0,01.32

                  3x + 2y = 0,105 – 0,06 = 0,045

→ x = 0,01; y = 0,0075

Sau phản ứng có 0,01 mol Fe3+; 0,25 - 0,035 = 0,215 mol NO3-

                            0,25 + 0,08 – 0,14 = 0,19 mol H+; và Cu2+

Các pt                3Cu +      8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

                        0,07125    0,19

                          Cu +         2Fe3+ → Cu2+  + 2Fe2+

                        0,005         0,01

              mCu = (0,07125 + 0,005) .64 = 4,88g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn