Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hợp chất X được tạo nên từ ba nguyên tố Cu S và O l

Một hợp chất X được tạo nên từ ba nguyên tố Cu S và O l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hợp chất X được tạo nên từ ba nguyên tố Cu, S và O lần lượt chiếm 40% và 20% về khối lượng, còn lại là oxi. Biết phân tử khối của hợp chất bằng 160. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ mCu(X) = (dfrac{{{M_X}.% C}}{{100}}) g. ⟹ nCu(X).


+ mS(X) = (dfrac{{{M_X}.% S}}{{100}}) g. ⟹ nS(X).


⟹ mO(X) = mX – mCu(X) – mS(X) ⟹ nO(X).


⟹ CTHH của hợp chất X.

Giải chi tiết:

Xét 1 mol X ⟹ mX = MX= 160 g.

+ mCu(X) = (dfrac{{{M_X}.% C}}{{100}} = 64)(g) ⟹ nCu(X) = 64/64 = 1 (mol).

+ mS(X) = (dfrac{{{M_X}.% S}}{{100}} = 32)(g) ⟹ nS(X) = 32/32 = 1 (mol).

⟹ mO(X) = mX – mCu(X) – mS(X) = 64 (g) ⟹ nO(X) = 64/16 = 4 (mol).

⟹ 1 phân tử X có 1 nguyên tử Cu, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O.

Vậy CTHH của X là CuSO4.

Ý kiến của bạn