Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một khung dây phẳng hình vuông có cạnh 10cm gồm 200 vòn

Một khung dây phẳng hình vuông có cạnh 10cm gồm 200 vòn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một khung dây phẳng, hình vuông có cạnh (10,,cm), gồm (200) vòng dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng của khung và có độ lớn (B = {4.10^{ - 4}},,T). Người ta làm cho từ trường giảm dần đều đến (0) trong khoảng thời gian (0,01,,s). Suất điện động trong khung là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ thông: (Phi  = BScos alpha ) với (alpha  = left( {overrightarrow B ;overrightarrow n } right))


Suất điện động cảm ứng: ({e_c} =  - frac{{Delta Phi }}{{Delta t}})

Giải chi tiết:

Suất điện động cảm ứng trong khung dây có độ lớn là:

(begin{array}{l}left| {{e_c}} right| = left| { - frac{{Delta Phi }}{{Delta t}}} right| = frac{{Nleft| {Delta B} right|Scos alpha }}{{Delta t}} = frac{{Nleft| {Delta B} right|.{a^2}cos alpha }}{{Delta t}}\ Rightarrow left| {{e_c}} right| = frac{{200.left| {0 - {{4.10}^{ - 4}}} right|.0,{1^2}.cos{0^0}}}{{0,01}} = 0,08,,left( V right)end{array})

Chọn B.

Ý kiến của bạn