Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài động vật mỗi gen quy định một tính trạng alen

Một loài động vật mỗi gen quy định một tính trạng alen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài động vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: ♀(frac{{AB}}{{ab}}Dd) × ♂(frac{{AB}}{{ab}}Dd), thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 2,25%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 40cM.

II. Fcó tối đa 30 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

III. F1 có kiểu hình mang 1 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm 16,5%.

IV. Trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 3/59.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tần số HVG


+ Tính ab/ab → ab = ?


+ Tính f  khi biết ab


Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại


Sử dụng công thức


+ P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb


Bước 3: Xét các  phát biểu


Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen


Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Giải chi tiết:

Kiểu hình lặn về 3 tính trạng (frac{{ab}}{{ab}}dd = 0,0225 = {left( {frac{{1 - f}}{2}} right)^2} times 0,25 to f = 40% )

aabb =0,09 →A-B-=0,59; A-bb=aaB-= 0,16; D-=0,75; dd=0,25

I đúng

II đúng, số kiểu gen tối đa 10×3=30; kiểu hình 4×2=8

III sai, F1 có kiểu hình mang 1 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm 0,09×0,75 +2×0,16×0,25 =14,75

IV đúng,  tỷ lệ cá thể A-B-D=059×0,75=44,25%

Tỷ lệ (frac{{AB}}{{AB}}DD = {0,3^2} times 0,25 = 0,0225)  → Tỷ lệ cần tính là 3/59

Chọn B

Ý kiến của bạn