Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài động vật tính trạng màu mắt được quy định bởi

Một loài động vật tính trạng màu mắt được quy định bởi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài động vật, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen nằm trên NST thường có 4 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 6 cá thể P (kí hiệu a, b, c, d, e, f) thuộc loại này giao phối với nhau. Kết quả được thể hiện ở bảng sau:

Biết rằng không xảy ra đột biến và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1). Có 3 kiểu gen quy định kiểu hình mắt nâu.

(2). Nếu chỉ dựa vào tỉ lệ kiểu hình F1 của các phép lai trên thì chỉ có thể xác định kiểu gen của 4 trong 6 cá thể P.

(3). Cho (d) giao phối với (e), thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.

(4). Nếu ♂ mắt đỏ × ♀ mắt nâu, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1: 2: 1 thì có tối đa 4 sơ đồ lai thỏa mãn.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biện luận thứ tự trội lặn của các alen, quy ước gen, viết sơ đồ lai

Xét các trường hợp có thể xảy ra.

Giải chi tiết:

Phép lai 1: ♂ mắt đỏ (a) × ♀ mắt đỏ (b) → 3 mắt đỏ : 1 mắt nâu → đỏ >> nâu

Phép lai 2: ♂ mắt vàng (c) × ♀ mắt trắng (d) → 100% mắt vàng → vàng>> trắng

Phép lai 3: ♂ mắt nâu (e) × ♀ mắt vàng (f) → 1 trắng : 1 vàng: 2 nâu → nâu >>vàng>> trắng.

→ Thứ tự trội lặn: đỏ > nâu> vàng> trắng

Quy ước: A1:  lông đỏ>A2: lông nâu>A3: lông vàng >A4: lông trắng.

PL1: A1A2 (a) × A1A2 (b) → 1A1A1: 2A1A2:1A2A2.

PL2: A3A3 (c) × A4A4 (d) → A3A4.

PL3: A2A4 (e) × A3A4 (f) → 1A2A3: 1A2A4: 1A3A4: 1A4A4.

Xét các phát biểu:

(1) đúng, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình mắt nâu: A2A2/3/4.

(2) sai, có thể xác định được kiểu gen của 6 cá thể P.

(3) đúng, (d) × (e): A4A4 (d) × A2A4 (e) → 1A2A4: 1A4A4 → KH: 1:1.

(4) đúng, ♂ mắt đỏ × ♀ mắt nâu, để tạo 3 loại kiểu hình → 2 cá thể P phải dị hợp không mang alen A2, vì mang alen A2 sẽ không tạo đước 3 kiểu hình.

A1A3/4 × A2A3/4 → Có 4 phép lai thỏa mãn.

Ý kiến của bạn