Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n Có bao nhiêu

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n Có bao nhiêu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến?

I. Đột biến đa bội

II. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể

III. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể

IV. Đột biến lệch bội dạng thể một


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đột biến làm thay đổi số lượng NST trong tế bào là:

I. Đột biến đa bội: 3n, 4n,…

IV. Đột biến lệch bội dạng thể một: 2n - 1

Còn II, III là đột biến cấu trúc NST, không làm thay đổi số lượng NST.

Đáp án đúng là A.

Ý kiến của bạn