Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật có bộ NST 2n hợp tử mang bộ NST 2n -

Một loài thực vật có bộ NST 2n hợp tử mang bộ NST 2n -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật có bộ NST 2n, hợp tử mang bộ NST 2n - 1) có thể phát triển thành thể đột biến nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Một loài thực vật có bộ NST 2n, hợp tử mang bộ NST 2n - 1) sẽ phát triển thành thể một.

A: thể tứ bội: 4n

B: Thể ba: 2n + 1

D: Thể tam bội: 3n

Chọn C

Ý kiến của bạn