Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật xét 4 cặp gen nằm trên 4 cặp nhiễm sắ

Một loài thực vật xét 4 cặp gen nằm trên 4 cặp nhiễm sắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật, xét 4 cặp gen nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi gen có hai alen, quy định một tính trạng. Trong quần thể của loài xuất hiện các dạng đột biến thể tam nhiễm khác nhau về các nhiễm sắc thể chứa các gen nói trên, alen trội là trội hoàn toàn. Số loại kiểu gen tối đa qui định kiểu hình mang 4 tính trạng trội là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét 1 gen có 2 alen (Aa)

+ Kiểu hình trội có 2 kiểu gen bình thường: AA; Aa

+ Kiểu hình trội có 3 kiểu gen thể ba: AAA; AAa; Aaa

Vậy số kiểu gen tối đa định kiểu hình mang 4 tính trạng trội là:

+ Kiểu gen bình thường: 24 = 16

+ Kiểu gen đột biến thể ba là: (C_4^1 times 3 times {2^3} = 96) 

Vậy tổng số kiểu gen là 112

Chọn C

Ý kiến của bạn