Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mặt cầu tâm O nằm trên mặt phẳng đáy của hình chóp

Một mặt cầu tâm O nằm trên mặt phẳng đáy của hình chóp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mặt cầu tâm (O) nằm trên mặt phẳng đáy của hình chóp tam giác đều (S.ABC) có tất cả các cạnh bằng nhau, các đỉnh (A,,,B,,,C) thuộc mặt cầu. Biết bán kính mặt cầu là 1. Tính tổng độ dài () các giao tuyến của mặt cầu với các mặt bên của hình chóp thỏa mãn?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có (SO bot left( {ABC} right)). Gọi (D) là trung điểm của (AB).

Kẻ (OI bot SD), ta có:

(begin{array}{l}left{ begin{array}{l}AB bot CD\AB bot SOend{array} right. Rightarrow AB bot left( {SCD} right) Rightarrow AB bot OI\left{ begin{array}{l}OI bot AB\OI bot SDend{array} right. Rightarrow OI bot left( {SAB} right)end{array})

Suy ra (I) là tâm đường tròn (left( C right)) giao tuyến của mặt cầu tâm (O) với mặt phẳng (left( {SAB} right)).

Gọi (M,,,N) lần lượt là giao điểm của (left( C right)) với (SB,,,SA) và (K) là trung điểm của (MB).

Đặt (AB = a). Theo bài ra ta có (OC = 1 Rightarrow dfrac{{asqrt 3 }}{3} = 1 Leftrightarrow a = sqrt 3 ).

Ta có: (SC = CD = dfrac{3}{2};,,OD = dfrac{1}{2}).

Áp dụng định lí Pytago ta có: (SO = sqrt {S{C^2} - O{C^2}}  = sqrt 2 ).

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông (SOD) ta có: (OI = dfrac{{SO.OD}}{{SD}} = dfrac{{sqrt 2 }}{3}); (ID = dfrac{{O{D^2}}}{{SD}} = dfrac{1}{3}); (SI = dfrac{4}{3}).

Gọi (r) là bán kính đường tròn (left( C right)), ta có (r = sqrt {1 - O{I^2}}  = dfrac{{sqrt 7 }}{3}).

 Xét tam giác vuông(SIK) ta có: (IK = SI.sin {30^0} = dfrac{1}{2}SI = dfrac{2}{3}).

Xét tam giác (MIK) có: (cos angle MIK = dfrac{{IK}}{{IM}} = dfrac{2}{{sqrt 7 }} Rightarrow angle MIK approx {28^0} Rightarrow angle MIN approx {64^0}).

Khi đó chiều dài cung (MN) là: ({l_{MN}} = dfrac{{64}}{{100}}.dfrac{{sqrt 7 }}{3} = dfrac{{16sqrt 7 }}{{135}}).

Vậy tổng chiều dài các giao tuyến của mặt cầu với các mặt bên của hình chóp là (l = dfrac{{16sqrt 7 }}{{135}}.3 approx 0,94 in left( {dfrac{{sqrt 3 }}{2};1} right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn