Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật

Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao (6,,m) với lực kéo ở đầu dây tự do là (100,,N). Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ròng rọc động cho ta lợi (2) lần về lực nhưng thiệt (2) lần về đường đi


Công cơ học: (A = F.s)

Giải chi tiết:

Ròng rọc động cho ta lợi (2) lần về lực nhưng thiệt (2) lần về đường đi

→ Chiều dài dây phải kéo là:

(s = 2h = 2.6 = 12,,left( m right))

Công cơ học người đó thực hiện là:

(A = F.s = 100.12 = 1200,,left( J right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn