Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người đi quãng đường dài 24rm km với vận tốc 10rm m

Một người đi quãng đường dài 24rm km với vận tốc 10rm m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người đi quãng đường dài (2,4{rm{ }}km) với vận tốc (10{rm{ }}m/s.)Thời gian để người đó đi hết quãng đường là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức (t = frac{s}{v}.)

Giải chi tiết:

Thời gian để người đó đi là: (t = frac{s}{v} = frac{{2400}}{{10}} = 240left( s right) = 4)phút.

Chọn B.

Ý kiến của bạn