Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người đi xe đạp trên đoạn đường thứ nhất với tốc độ

Một người đi xe đạp trên đoạn đường thứ nhất với tốc độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người đi xe đạp trên đoạn đường thứ nhất với tốc độ (12 km/h) hết (30) phút; đoạn đường thứ hai với đi với tốc độ (15 km/h) hết (20) phút, đoạn đường thứ 3 đi (6 km ) hết (40) phút. Tính tốc độ trung bình của người đó trên cả quãng đường đi


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quãng đường: (S = v.t)


Vận tốc trung bình: ({v_{tb}} = dfrac{{{S_1} + {S_2} + {S_3}}}{{{t_1} + {t_2} + {t_3}}})

Giải chi tiết:

Quãng đường thứ nhất là: ({S_1} = {v_1}.{t_1} = 12.0,5 = 6km)

Quãng đường thứ hai là: ({S_2} = {v_2}.{t_2}{rm{ = }}15.dfrac{1}{3} = 5km)

Quãng đường thứ 3 là: (S_3 = 6 km)

Vận tốc trung bình là:

({v_{tb}} = frac{{{S_1} + {S_2} + {S_3}}}{{{t_1} + {t_2} + {t_3}}} = frac{{6 + 5 + 6}}{{0,5 + frac{1}{3} + frac{2}{3}}} = 11,33,,left( {km/h} right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn