Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguồn điện suất điện động  xi   và điện trở trong  

Một nguồn điện suất điện động  xi   và điện trở trong  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguồn điện suất điện động  (xi )  và điện trở trong  (r) được nối với một mạch ngoài là biến trở (R). Nếu thay đổi giá trị (R) thì khi (R = r)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức tính công suất: (P = {I^2}R = dfrac{{{xi ^2}}}{{{{left( {R + r} right)}^2}}}R)


+ Sử dụng BĐT Cosi: (a + b ge 2sqrt {ab} ) . Dấu “=” xảy ra khi (a = b)

Giải chi tiết:

Ta có, công suất tiêu thụ mạch ngoài:

(P = {I^2}R = dfrac{{{xi ^2}}}{{{{left( {R + r} right)}^2}}}R = dfrac{{{xi ^2}}}{{{{left( {sqrt R  + dfrac{r}{{sqrt R }}} right)}^2}}})

Ta có: (sqrt R  + dfrac{r}{{sqrt R }} ge 2sqrt r )  khi  (sqrt R  = dfrac{r}{{sqrt R }}) hay  (R = r)

Khi đó công suất cực đại là: ({P_{max}} = dfrac{{{xi ^2}}}{{4r}})

Chọn D.

Ý kiến của bạn