Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguyên tố trong nhóm VIA có tổng số proton electron

Một nguyên tố trong nhóm VIA có tổng số proton electron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguyên tố trong nhóm VIA có tổng số proton, electron và notron trong nguyên tử bằng 24. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ta có: p + e + n = 24. Mà trong nguyên tử p = e ⟹ 2p + n = 24 ⟹ n = 24 - 2p (*)


Mặt khác, với các nguyên tố có Z ≤ 82 thì: p ≤ n ≤ 1,5p (**)


Từ (*) và (**) tìm được các giá trị thỏa mãn của p.

Giải chi tiết:

Ta có: p + e + n = 24. Mà trong nguyên tử p = e ⟹ 2p + n = 24 ⟹ n = 24 - 2p (*)

Mặt khác, với các nguyên tố có Z ≤ 82 thì: p ≤ n ≤ 1,5p (**)

Từ (*) và (**) suy ra:

      p ≤ 24 - 2p ≤ 1,5p

⇔ 3p ≤ 24 ≤ 3,5p

⇔ 6,86 ≤ p ≤ 8

⇔ p = 7 hoặc p = 8

+ Nếu p = 7 → Cấu hình e: 1s22s22p3 → Nguyên tố thuộc nhóm VA → Loại

+ Nếu p = 8 → Cấu hình e: 1s22s22p4 → Nguyên tố thuộc nhóm VIA → Thỏa mãn

Đáp án A

Ý kiến của bạn