Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều Sau 10s vận tố

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều Sau 10s vận tố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau (10s) vận tốc của ô tô tăng từ (1m/s) đến (5m/s). Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gia tốc: (a = dfrac{{v - {v_0}}}{{t - {t_0}}})


Công thức liên hệ giữa s,v và a: ({v^2} - v_0^2 = 2as Rightarrow s = dfrac{{{v^2} - v_0^2}}{{2a}})

Giải chi tiết:

Gia tốc chuyển động của ô tô:

(a = dfrac{{v - {v_0}}}{{Delta t}} = dfrac{{5 - 1}}{{10}} = 0,4m/{s^2})

Quãng đường ô tô đi được:

(s = dfrac{{{v^2} - v_0^2}}{{2a}} = dfrac{{{5^2} - {1^2}}}{{2.0,4}} = 30m)

Chọn D.

Ý kiến của bạn