Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quả cầu nhỏ khối lượng 08g và điện tích 10mu C được

Một quả cầu nhỏ khối lượng 08g và điện tích 10mu C được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quả cầu nhỏ khối lượng (0,8,,g) và điện tích (10,,mu C) được treo bằng sợi dây mảnh, nhẹ, cách điện có chiều dài (30,,cm). Để sức căng dây giảm đi một nửa thì cần phải đặt thêm tại điểm treo sợi dây một diện tích ({q_2}) có giá trị:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trọng lực: (P = 10m)


Lực điện: (F = kfrac{{left| {{q_1}{q_2}} right|}}{{{r^2}}})

Giải chi tiết:

Ban đầu vật cân bằng, lực căng dây bằng trọng lực:

(T = P = mg = 0,{8.10^{ - 3}}.10 = {8.10^{ - 3}},,left( N right))

Để lực căng dây giảm một nửa, lực điện hướng lên → điện tích ({q_2} < 0)

Lực điện tác dụng lên điện tích là:

(begin{array}{l}{F_d} = kfrac{{left| {{q_1}{q_2}} right|}}{{{r^2}}} = frac{T}{2} Rightarrow left| {{q_2}} right| = frac{{T{r^2}}}{{2k{q_1}}}\ Rightarrow left| {{q_2}} right| = frac{{{{8.10}^{ - 3}}.0,{3^2}}}{{{{2.9.10}^9}{{.10.10}^{ - 6}}}} = {4.10^{ - 9}},,left( C right) = 4,,left( {nC} right)\ Rightarrow {q_2} =  - 4,,left( {nC} right)end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn