Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể bao gồm 380 cá thể có kiểu gen AA 540 cá t

Một quần thể bao gồm 380 cá thể có kiểu gen AA 540 cá t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể bao gồm 380 cá thể có kiểu gen AA, 540 cá thể có kiểu gen Aa, 680 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A và a trong quần thể trên lần lượt là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tần số kiểu gen


Bước 2: Tính tần số alen dựa vào thành phần kiểu gen theo công thức


Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 


Tần số alen ({p_A} = x + dfrac{y}{2} to {q_a} = 1 - {p_A})

Giải chi tiết:

380 cá thể có kiểu gen AA, 540 cá thể có kiểu gen Aa, 680 cá thể có kiểu gen aa → tổng số cá thể là: 380 + 540 + 680 =1600

Thành phần kiểu gen của quần thể:

(dfrac{{380}}{{1600}}AA:dfrac{{540}}{{1600}}Aa:dfrac{{680}}{{1600}}aa leftrightarrow 0,2375AA:0,3375Aa:0,425aa)

Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,2375AA:0,3375Aa:0,425aa 

Tần số alen ({p_A} = 0,2375 + dfrac{{0,3375}}{2} = 0,40625 to {q_a} = 1 - {p_A} = 0,59375)

Chọn D

Ý kiến của bạn