Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một quần thể của một loài động vật sinh sản giao phối bao gồ

Một quần thể của một loài động vật sinh sản giao phối bao gồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể của một loài động vật sinh sản giao phối bao gồm các cá thể thân xám và thân đen. Giả sử quần thể này đang đạt trạng thái cân bằng di truyền về kiểu gen quy định màu thân, trong đó tỉ lệ cá thể thân xám chiếm 36%. Nếu người ta chỉ cho những con có kiểu hình giống nhau giao phối qua 2 thế hệ thì theo lý thuyết, tỉ lệ thân đen trong quần thể thu được là bao nhiêu? Biết rằng tính trạng màu thân do 1 gen quy định, thân xám trội hoàn toàn so với thân đen.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A xám >> a đen

Quần thể cân bằng di truyền

Tỉ lệ A- = 36%

Vậy tỉ lệ aa = 64%

Tần số alen a là 0,8

Cấu trúc quần thể là 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa

P : 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa

Chỉ cho các cá thể giống nhau giao phối qua các thế hệ 

Xám x xám : (0,04AA : 0,32Aa ) x (0,04AA : 0,32Aa )

ó 0,36. [(1/9AA : 8/9Aa)   x   (1/9AA : 8/9Aa)]

Đời con : 0,36. (25/81AA : 40/81Aa :16/81aa)

ó 1/9AA : 8/45Aa : 16/225aa

Vậy F1 : 1/9AA : 8/45Aa : 32/45aa

F1 x F1

Xám x xám :  (1/9AA : 8/45Aa ) x (1/9AA : 8/45Aa )

                        ó 13/45 [(5/13AA : 8/13Aa)   x   (5/13AA : 8/13Aa)]

Đời con : 13/45 . ( 81/169AA : 72/169Aa : 16/169aa)

            ó 9/65AA : 8/65Aa : 16/585aa

Cá thể lông xám chỉ được tạo ra từ bố mẹ có kiểu hình lông xám

ð  Tỉ lệ các cá thể lông đen trong quần thể là : 1 – (9/65AA : 8/65Aa ) = 48/65aa

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn