Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một quần thể của một loài động vật, xét một locut gen có 2 a

Một quần thể của một loài động vật, xét một locut gen có 2 a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể của một loài động vật, xét một locut gen có 2 alen A và a. Ở thế hệ xuất phát P, giới cái có thành phần kiểu gen là 0,62AA : 0,16Aa : 0,22aa. Các cá thể cái này giao phối ngẫu nhiên với các cá thể đực trong quần thể . Khi quần thể đạt tới trạng thái cân bằng thì thành phần kiểu gen trong quần thể là: 0,64AA : 0,32Aa: 0,16aa. Biết rằng tỉ lệ đực cái trong quần thể là 1 : 1. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về các quần thể trên?

(1)    Theo lý thuyết, ở thế hệ P, tần số alen a ở giới đực chiếm tỉ lệ 10%.

(2)    Theo lý thuyết, ở F1 số cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 34%.

(3)    Theo lý thuyết, quần thể đạt trạng thái cân bằng ở thế hệ F2.

(4)    Theo lý thuyết, ở F1 số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiến tỉ lệ 3%.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P : Giới cái : 0,62AA : 0,16Aa : 0,22aa

                   Tần số alen A giới cái là 0,7

                   Tần số alen a giới cái là 0,3

    Giới đực : ?

Quần thể cân bằng thì có cấu trúc : 0,64AA : 0,32Aa : 0,16aa

    Tần số alen A là 0,8 và tần số alen a là 0,2

=> ở P, giới đực

Tần số alen A là 0,8x2 – 0,7 = 0,9

Tần số alen a là 0,2x2 – 0,3 = 0,1

F1 :

    AA = 0,9 x 0,7 = 0,63

    Aa = 0,7 x 0,1 + 0,3 x 0,9 = 0,34

    aa = 0,3 x 0,1 = 0,03

Dị hợp F1 chiếm 34%

Tần số alen ở hai giới của F1 là : A = 0.8 và a = 0.2

--> F2 thì quần thể đạt trạng thái cân bằng

Các phát biểu đúng là : cả 4 phát biểu

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn