Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen 016 AA 0

Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen 016 AA 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số tương đối của alen A và alen a trong quần thể đó là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 


Tần số alen ({p_A} = x + dfrac{y}{2} to {q_a} = 1 - {p_A})

Giải chi tiết:

Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa

Tần số alen ({p_A} = 0,16 + dfrac{{48}}{2} = 0,4 to {q_a} = 1 - {p_A} = 0,6)

Chọn A

Ý kiến của bạn