Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể thú gồm 1000 cá thể, có số con đực lông trắng n

Một quần thể thú gồm 1000 cá thể, có số con đực lông trắng n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể thú gồm 1000 cá thể, có số con đực lông trắng nhiều gấp đôi số con cái lông trắng. Trong số con đực, những cá thể lông trắng chiếm 50%, lông nâu chiếm 20%, còn lại là lông đen. Biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền; tính trạng màu lông do một gen có 3 alen trội lặn hoàn toàn qui định theo thứ tự: đen > nâu > trắng; tỉ lệ giới tính trong quần thể là 1 : 1.

Cho các phát biểu sau:

(1) Gen quy định màu sắc lông nằm trên nhiễm sắc thể thường.

(2) Số lượng con cái lông nâu trong quần thể là 120.

(3) Số lượng con lông đen trong quần thể là 405.

(4) Số lượng con cái lông trắng và lông đen là 380.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Quy ước gen: A – đen > a – nâu > a1 – trắng.

- Đề cho quần thể đang cân bằng di truyền, trong đó số con đực lông trắng nhiều gấp đôi số con cái lông trắng → gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

- Khi cân bằng di truyền thì tần số alen ở giới đực và giới cái bằng nhau

♀XA = ♂XA; ♀Xa = ♂Xa; ♀Xa1 = ♂Xa1

- Đặt p = XA; q = Xa; r = Xa1.

- Ở giới đực XY: pXAY + qXaY + rXa1 = 1 → 0,3XAY + 0,2XaY + 0,5Xa1Y = 1

→ p = 0,3; q = 0,2; r = 0,5.

→ con đực lông đen = 150 con; con đực lông nâu = 100 con; con đực lông trắng = 250 con.

- Ở giới cái XX: p2XAXA + q2XaXa + r2Xa1Xa1 + 2pqXAXa + 2prXAXa1 + 2qrXaXa1=1.

+ Tỉ lệ con cái trắng = r2 = 0,25 → số con cái trắng = 125 con.

+ Tỉ lệ con cái nâu = q2 + 2qr = 0,24 → số con cái nâu = 120 con.

+ Tỉ lệ con cái đen = 1 – 0,25 – 0,24 = 0,51 → số con cái đen = 255 con.

* Kết luận:

- (1) sai, gen quy định màu sắc lông nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

- (2) đúng, số con cái lông nâu = 120 con.

- (3) đúng, số con lông đen trong quần thể = 150 + 255 = 405 con.

- (4) đúng, số con cái lông trắng và lông đen = 125 + 255 = 380 con.

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn