Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn

Một quần thể thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,5AA:0,4Aa:0,1aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen F1 ở là 0,36AA:0,48Aa:0,16aa

II. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu được F1 có 95% số cây hoa đỏ.

III. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu được F1 có 1/9 số cây hoa trắng.

IV. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là 0,6AA:0,2Aa:0,2aa


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tần số alen của quần thể

Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa

Tần số alen ({p_A} = x + dfrac{y}{2} to {q_a} = 1 - {p_A})

Bước 2: Xét các phát biểu

Sử dụng các công thức:

Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen

(x + dfrac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}AA:dfrac{y}{{{2^n}}}Aa:z + dfrac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}aa )

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1

Giải chi tiết:

P: 0,5AA:0,4Aa:0,1aa

Tần số alen của quần thể: ({p_A} = 0,5 + dfrac{{0,4}}{2} = 0,7 to {q_a} = 1 - {p_A} = 0,3)

Nếu quần thể giao phấn ngẫu nhiên → F1 sẽ đạt cân bằng di truyền và có cấu trúc: 0,49AA:0,42Aa:0,09aa.

I sai.

II đúng. Nếu cho các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên: 0,5AA:0,4Aa ↔ (dfrac{5}{9}AA:dfrac{4}{9}Aa to A = dfrac{7}{9};a = dfrac{2}{9} to {F_1}:dfrac{{49}}{{81}}AA:dfrac{{28}}{{81}}Aa:dfrac{4}{{81}}aa) → hoa đỏ ≈95%.

III đúng. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn 0,5AA:0,4Aa ↔ (dfrac{5}{9}AA:dfrac{4}{9}Aa to aa = dfrac{4}{9}Aa times dfrac{1}{4} = dfrac{1}{9})

IV đúng. Nếu quần thể P tự thụ phấn:

(0,5 + dfrac{{0,4(1 - 1/2)}}{2}AA:dfrac{{0,4}}{2}Aa:0,1 + dfrac{{0,4(1 - 1/2)}}{2}aa leftrightarrow 0,6AA:0,2Aa:0,2aa )

Đáp án đúng là D.

Ý kiến của bạn