Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài Hìn

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài Hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác đinh. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ đồ thị ta xác định được (left{ begin{array}{l}lambda  = 24\MN = 10end{array} right. Rightarrow Delta {varphi _{MN}}) 


Khoảng cách giữa M và N là (d = sqrt {M{N^2} + {{({x_M} - {x_N})}^2}} )


Tìm phương trình của (x = {x_M} - {x_N}) , khoảng cách MN cực đai khi (x) cực đại.

Giải chi tiết:

Từ đồ thị ta xác định được:

(left{ begin{array}{l}lambda  = 24\MN = 10end{array} right. Rightarrow Delta {varphi _{MN}} = dfrac{{10}}{{24}}.2pi  = dfrac{{5pi }}{6}) 

Khoảng cách giữa M và N là:

(d = sqrt {M{N^2} + {{({u_M} - {u_N})}^2}} )

Gọi (u = {u_M} - {u_N}) , khoảng cách MN cực đại khi (u) cực đại. Ta có:

(begin{array}{l}{u_{max }} = sqrt {A_M^2 + A_N^2 - 2{A_M}.{A_N}.cos Delta varphi } \,,,,,,,,, = sqrt {{{2.5}^2} - 2.5.5.cos dfrac{{5pi }}{6}}  = 9,66cmend{array})

Khoảng cách cực đại giữa M và N là:

(d = sqrt {M{N^2} + {{({x_M} - {x_N})}^2}}  = sqrt {{{10}^2} + 9,{{66}^2}}  = 13,90cm)

Chọn A.

Ý kiến của bạn