Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng ngang truyền trên mặt nước với tần số f = 5Hz

Một sóng ngang truyền trên mặt nước với tần số f = 5Hz

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng ngang truyền trên mặt nước với tần số (f = 5Hz.) Tại một thời điểm nào đó một phần mặt cắt của nước có hình dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của C là (40 cm) và điểm C đang đi xuống qua vị trí cân bằng. Phát biểu nào sau đây sai?Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính bước sóng (lambda  = v.T = dfrac{v}{f})


Hai điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.


Hai điểm cách nhau nửa bước sóng thì dao động ngược pha.


Hai điểm cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động vuông pha.


Theo chiều truyền sóng, sườn sóng trước đi lên thì sườn sóng sau đi xuống.

Giải chi tiết:

Nhìn vào hình ảnh, ta thấy A và C cách nhau nửa bước sóng nên A và C ngược pha. Nên ta có:

 (dfrac{lambda }{2} = 40cm Rightarrow lambda  = 80cm)

Vận tốc truyền sóng: (v = dfrac{lambda }{T} = lambda .f = 80.5 = {400_{}}cm/s = {4_{}}m/s)

B và C cách nhau một phần tư bước sóng nên B và C vuông pha.

Vì C đi xuống nên sóng truyền từ E đến A.

Vậy phát biểu B sai.

Chọn B.

Ý kiến của bạn