Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một thùng cao 15m chứa dầu hỏa chiếm 23 chiều cao của t

Một thùng cao 15m chứa dầu hỏa chiếm 23 chiều cao của t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một thùng cao (1,5m) chứa dầu hỏa chiếm (2/3) chiều cao của thùng. Tính chiều cao của cột dầu hỏa và áp suất của dầu hỏa tác dụng lên một điểm (B) cách miệng thùng (0,75,m.) Biết trọng lượng riêng của dầu hỏa là (8000N/{m^3}.)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp suất: (p = d.h) với (d) là trọng lượng riêng của chất lỏng, (h) là độ sâu tại vị trí đang xét so với mặt thoáng của chất lỏng.

Giải chi tiết:

Gọi ({h_t}) là chiều cao của thùng (left( {{h_t} = 1,5m} right)), ({h_d}) là chiều cao của cột dầu.

Từ đề bài ta có chiều cao cột dầu là:

({h_d} = frac{2}{3}{h_t} = frac{2}{3}.1,5 = 1left( m right))

Điểm B cách miệng thùng 0,75m có độ sâu là:

 (h = 1 - left( {1,5 - 0,75} right) = 0,25left( m right))

Áp suất của dầu hỏa tại điểm B là:

 (p = d.h = 8000.0,25 = 2000left( {N/{m^2}} right))

Ý kiến của bạn