Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong 6 định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới ở

Một trong 6 định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong 6 định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới ở nước ta là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn