Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong những điểm mới của phong trào công nhân Việt

Một trong những điểm mới của phong trào công nhân Việt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những điểm mới của phong trào công nhân Việt Nam những năm 1925-1929 là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích các phương án.

Giải chi tiết:

A chọn vì sau phong trào “vô sản hóa” năm 1928, phong trào công nhân phát triển mạnh và trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước hay phong trào dân tộc.

B loại vì điều này đã có từ trước, xuất phát từ mối quan hệ nguồn gốc giữa công nhân và nông dân cũng như mục tiêu đấu tranh chung của hai giai cấp này.

C, D loại vì chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì phong trào công nhân đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng vô sản và công nhân Việt Nam lúc này mới thực sự trưởng thành, có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn