Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn