Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật bị nhiễm từ khi

Một vật bị nhiễm từ khi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật bị nhiễm từ khi


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn